తెలుగు కథలు

Real Audio Player ఉండాలి

Free Download


అనగనగా ఒక రాజు కథ 201 KB (00:01:07) anaganagaa oka raju katha play
ఈగ కథ 377 KB (00:03:04) eega katha play
కాకర కాయ కథ 275 KB (00:02:14) kaakara kaaya katha play
జయ జయ జయ ప్రియ భారత 162 KB (00:01:18) jaya jaya jaya priya bharata play

* * *