అమెరికా తెలుగు బడి లో తెలుగు పద్యాలు, పాటలు

Real Audio Player ఉండాలి

Free Download
శ్రీ రఘు రామ చారు తులసీ
Sree raghu raama chaaru tulasee   Play   Text
అనగననగ రాగమతిశయిల్లుచు
anagananaga raagamatiSayilluchu  Play  Text
మిరపగింజ చూడ
mirapa ginja chooDa  Play  Text
ఎలుకతోలు తెచ్చి
elukatOlu tecchi  Play  Text
వటపత్ర శాయికి
vatapatra Saayiki  Play  Text
అన్నిదానముల కంటె అన్నదానమే
anni daanamula kante  Play  Text
అంతరంగమందు
antarangamandu  Play  Text
అనువుగాని చోట
anuvu gaani chOTa  Play  Text
బలవంతుడ నాకేమని
balavantuDa naakEmani  Play  Text
చిప్పబడ్డ స్వాతి చినుకు
chippabaDDa swaatichinuku  Play  Text
గంగి గోవు పాలు
gangi gOvu paalu  Play  Text
కనకపు సింహాసనమున
kanakapu siMhaasanamuna  Play  Text
లావుగల వాని కంటెను
laavugala vaani kaMTenu  Play  Text
నీళ్ళ లోన మొసలి
neeLLalOna mosali  Play  Text

* * *