zeq{ 90: p{zvp{b{ d}Q}m{ @ztp{d{ f}Nu}d{o N{nf}n H=b{N{ Aztd}m{?

Vp}i: B=b{o @m{= N}bp{=b!  k}m{_{ bq{ze Cq}d{ ztmzvb{nd{, p{l{p{ ztmzvb{nd{ zemQ} _{d{ @cN}m{ l{=_{^o D=T{Np}n @_{\ Aq{l{=.  b} p{n k}m{_{ bq{ p{=_{Zed} _{d{ Acze_{= To|l=T{p{T{.  @ze\{ f}Nu}d+ Tze T_{o ~v=b{u}d+ D=Z=b.  ~v=b{u}d+ _{d{ l{=_{^b}m{\ b{l{| b}x^}ne Ac}m{ ze\{p{n~t D=Z=b.  C p{|_{= m{ @m{= TztNQ{Q_ d}Q}m Q=_p{ NmN{nd{ m{ @m{= TztNQ{nQ{_}m{.  @=b{mN _~td{ zrl{= Ip{=Z @u}p{ Vd{ zt=Oo p{\ p{=_{ ~v=b{p{n, p{\ p{=_{ Ab p}ztn, _{Nd{ p{\ p{=_{ p{~tp{n @.  Abp}zt QmVd{nd{ u}cd{ zem{T{N p{~t= Q{ @d{N{n=Q} Vd}k} zr p{|mpl{|nd{ l{_{= N=_{ Vm{Q{_{d{b.

zeq{ 91: Dze zt_}Q{zv= zeZ zem_{m}oZ?

Vp}i: 1929 \t=im+ 23 d{ o|m+ Bm=N{ Q}=c Q}mN p{c{ ztO= ztp{~tfl=b.  ] zem}d} Po| b{Q{m{ p*t m e j}=i b}\ VmQ=b.  Al{d{ zel{|^ q{N{Z= N=b{d C j}=i en\{ zt=k{=T{\{=_ Q}=c Bmd{ ztzvb}p{= j}Q} bi d{b. BN{ zt=zem{ u}_{=_{p p{| @=p{ nx{= @=Z N}=Qzt zeN{Z=T{N{ Q{_{=_{m{= oN{fl=b.  pp{ Nm ztm}V= zt=zem{ u}_{=_{p @ N}=Qzt p}m{ zeN{Z=T}m{.  bNztp  BN{ DzeN{ztd}p{d}m{. N}=Q*t p}m{ C bq{Q{ W| l{|p{_{ f}odo| zek{_n=zRd{ N}m{N{p{| KN{ b} m{f=b=T{p{n~t p{=b. N{\{ Q{\{ p{|d{p{\N @_{=_{ @p{ztm{pd{ p{ztp{n.  k{ b{ Z @p{ztm{= d{= _{~e=T{N{d{ p{|d{p{p{|_{op{m{ D=\{m{.  BN{ Am{= zrl{|Nеt @ u}p{|d{ڹpd{ @m{ze bd{ztn, Dze, k}m{_{ bq{=o DzeN{ Nm{_{ Ip{d{b. ztm{ ztp{bQ} nzt=b @b.  k}m{_{ bq{= p{\{ pzen p{ ztp{b}n  T{Z Dd}l.  k}m{_{ bq}N @ pzeo| p_{= m{ mO ze=_{= 4800 pw{Q} Dd{b.  B=N} Vl{zem+, jc{m+ zt=u}d}n Dp{\ A~t @ld{ zt=j}m+ ztm{zt Dd{b. C ztm{zt⹱e B=\l{| zek{_{= Q{_}cN}m{= To|lztd{b.  ~t=c{ H\}mo KN{ eb{ DzeQ{ D=b.  BN{\{ Dd{ Dze_ ztp{zt k}m{_{ bq}N 250 zt=p{_{m}np{m{N{ Dze @p{ztm}n m{_}l. BN{ ze=W|j Dze nnd}l.  B zeze=T{ze Dze @p{ztm}nd{ 250  zt=p{_{m}n.  k}m{_{ bq{ze Dze lQ} 1200 zt=p{_{m}n m{Q{np{.  B=N} Tf}n=Z ze=W|j N Dze d{_{nd}l. C j}p{nd{= m{ _\ @N{\{ Dze D_{ Tu}m{.  C c{=Q} _{l{|md{ @N{\ DzeZ Z q}n f}=_}n  m{ BQ{m{ jZ Dze ze=\=T{\{= p{n H=\d{ze\{ @_{N{d Dze fm{np{n A k{p{n _}nN{ T\{ zvm=T{Nfl @ p{p{u}l{ lQ{ k{p{of_}l.

        1836 p{ zt=p{_{m{= zem{= p{m{N{ b{x^}b d{= =\{ Dze ze\{p{n N{nN{_}N{ p{T.  Dzed{N{\{ @zeQ= ib{nQ} l{= m{Q{ zel{|^=o m{p}^} TztN{d.  KN{u}mQ} B=Q}=\{o otztm{ d{=, Trm+ d{= N{nN{_{N{ Dze bQ{p{ Vm{Q{\{= pb{n N}p{\{=_ ze=W|io k{p{n T{p{\{ zeZ|l. b{x^}b f}=_}nN{ l{= N{m{pd}l.  B=\l{|N{ p{m{o+ d{= Dze bQ{p{ H=b{N{ I c{=Q} I Dbzt=_ pb{o=b _nztN{=Z|m}? k}m{_{ bq{= d{= p{\ ztm{N{n ztN{ fp{Z|N B=Q}=\{ d{= L\{n p{T.  @ D_{=Q{ _{m{=Q_{ Q{=m{ ztp{b{=o zel{|^= Ttze\{ P| L\{o_ zel{|^=T{op{N{b}!  KmQ f_}l.  @=b{p{n L\{ pd{ b{n= im{p{ pl{\}N ztm{x_{=Q} zel{|^= Tl{|\}N A L\{o =\} p}w{ n=\{d+ mp{o p{Z =zeN{d p}m{.  KN{ AztNN{m{pd{ zrl{= m{ _nztN=Z j}Q{=Z=b.  Bze\{ N{nN{_}o @zem+ ztm{nm+ m\+, Tm{=Q @d f}=_}n @zeZ eb{ N}np{nQ} D=\.  @ zel{|QN{nd{ zvQ d{= P| zRZze bp}nl{ mp{N{ Tm N}np{n.   @l_ n=\{d+ d{= p{d{ p{Z_ @ ze\fld}l.  p{m A p{Z HZ| p{b=T{Np{nm{? @=b{p{n A N}np{nN}Q{ zeZ=b.  @l_ 1836 p{ zt=p{_{m{=o  B=Q}=\{o KN{ f}m{p=Zm N{Z Im}Z Tq{m{. C c{=Q} n=\{d+ mp{ d{= il{nbm L\{o p{ZN ib{n Dzel{N{pd{ ztm{N{ Ibd} ztN{ p b} b}m{ n f=b{Q{np{|?! zem= zt=T{Z|N A T}m{^ zt=zR= l{|p{N{= VmQ=b{d{ p{|Z. p}w{ T{N{Q} T}m= Dze HQ{p{ Tl{p{n~t=b{ ztn Tf}m{. @=b{p{n k}m{_{ bq{=o Dze D_{ b}m{ne p{^Q{N{ p{\{d{m{ m{f}l{n zek{_}N ztp{m=T{Np} p{=b{d{ p{|Z. b_ ztp{b{ f}=_}n jzt p{_{n N{ zt=xk{= f}o=b.  C jzt ۣtn f}ze= ztm{ N}=o _{w{ _{w{ Dze N{zen zt~r=T{N{dp}m{ @zeZ b}N}.  p}m p{N eb{ bi _{Q=b. m} @=_} Tzen zeZZ=o ztp{b{=od Q{\e jztp}mN Db{l{= m{= Tm{Q}d _}d zt=N{Zo Dze Q{nN{m{p=b.  @=b{p{n p}w{ KN{ Z| N{eZ|m{. KN{ m{N{pd{ ztp{b{ze N{nze Q{nd{ d{ pzenQ} ztp{b{ Vo|noN ztN p p}Z j}Q} _{\~e H=\= _{m}_{ N} A d{~t Q{=od zt=N{Zod p}\{Np{Z= N{eZ|m{.  Bb p{pd{ dm{=Q} zemQ{^= Zzr zek{_{= p}med{ Am{ dnn N{[d{ x{, 500 m{f}l{n Vmp{|d{ c=Tb.  

zeq{ 92: zem{bq}nd{= Dze bQ{p{ N}p{\{= p{n 1) k}m{l{ zemq{p{ I c{=Q} bi d{b? 2) zeVn AmQ{= I c{=Q} x^==b? 3) zeq{ zt=_{N I c{=Q} VmQ=b? 4) k{N I @zeN}m{= VmQ=b? 5) bq{ze p_{ze AmN{ p{p{zt I c{=Q} @ztp{ztp=b?

Vp}i: zeN ~tb{=Q}d p{_{N}m{n ztp{bze p{n. ztp{b}N p}mN N}d{i=c{=.  zem{ze mo D*e Tzen zemq{p{ @=_} jzt ۣto m{~v=Tp}m{.  A zemq{p{ @=_} p}m T_{od D=\b.  p{Q{p}w{ NnnQ} Tzend{ zeZ _ ze\}pеt A\{p}w{ A Tzend{ H=\{jZZ= VmQb.  ztp{b{ m{=od C zemq{p{ ztp{bQ} Nd{u}Qb.  @=b{j}Zo zeN{d N}p{d{=_{ DzeQ} Dze zem{nQ} ~tb{=Q} D=\{Z=_ Dze Tzen zemq{p{ N{w{N{w{o|\b.  Hzeչ\_ Dze T{Z= @p{o=b 'u}o+ bf}m=Z+' p{ ze\=b.  zemq{p{ @=_} N}=Z|N{m{ f}n i\=b.  C p}f}m{m{=Q{=oN l{m~el{d{ p{ ze\}m{.  Dze _{l{|m N{Z=i p{ N}N{=\} fl=b.  Q{_{ b}m{n zemq{p{ @l N{T{=b. @=_ N}N{ B_{m{ zemq{p{nN{ N{\} Dze @p{ztm{= D=\{d D=\b.  Dze B_{m{ zemq{p{no ztl{N{ zeb}m{=Q} DzelQ{ze\{_{=b.  Dze T}o| ~el{p{p{\{=, b} k{m=T{oN{fp{\{= p{n C zemq{p{n @\{Q{=Z|l.  C c{=Q} bl{ zemq{p{ m{=Q{= bi d{b. 

2. _{ze p{P|p{u}m{o Dze @ p{Oڹpd{b.  @=_{p{m{N{ zeN{ ~tb{=Q} Q} m{ H=\} o|Q} @zel{_{=Q} ztzvV=Q} nzt p{d{ Dze Bze\{ p}f}m{ p{ztpfl=b.  @=Q{\ ztm{N=b. Nd{\{=, @p{\{= f}ni\=b.  Hp{md} b} zt=f}b=T}n=Z b{i N}p} p{=b.  @=b{p{n c oN{ zeVn Dze p}\{N{= _{Q=T{Np{n~tp{=b. Bb HZ| _~t=b{=Z 1903-1904o @zeZp{m{N{ Dd{ p{^Q{ Dze zed{ m=\{d{m{ m{f}l{n d{= (2-8-0) ztm}m{p}m{ m{f}l zep{o|N _{Q=T{\{=_ ze^o Dze @p{N{= H=_{Q}d em{Q{\{= Vm{Q{\{= iZ C zrl{= _~t=b.  QOop}m{ N=b{ i\Zd{ u}Q=d{ zem}n c}ZN _{ZNoN{ ztm}m{ Dze zed{ _{Q=T{N{ _{zeob{.  B=_ N}N{ d}NN{ zt=Q{ ~@d{zeN{= p{ztd{b.  @ze\{ dd{ d{p}^. 50 zt=p{_{m}n N=b{Z VmQd{ zrl{= @b.  B=\l{|N{ f}q}_{= d{= KN{ \}N{m{ Q}m{ p{T}m{.  Al{d{ em{ ztm+ Wd}c{d+ zvd{d+. Al{d{d}m{ C bq{=o N{zr p}c B=_{Q} N{d{ze\{Z|N Dze p}\{N{=o ozepd{.

3. BN{ zeq{p{n AmQ{= Q{m=.  zeq{p{n N{\} f}^o N{b}! p{|d{p{nN=_ p}ZN Dze @=_ @p{ztm{=.  Q{m{ze T}p{\o Q{m}nN{ eZ Dnp{ Q{Qw{ mzeչ\d} T{q}m}? T{ T{q}m}?  Dze oN{f_ T{ u}m{= oN{=\} T{zeQ} D=Z|l.  Q{m}N N{zt= mp}m 2 f=\{ Dze N}p}.  Ap{N, Hb{N, QbN N{\} Bb _{ze ztm. N{ Dze b{ c=d{ @cN{pd{ zt=N{= p{n p}ZNzt= @=_{ Dze p}\{N{= u}c{= N}N{fl=b.  @=b{p{n @ H=\ f_{ p{T}l.  N{\{ze =\} =\ oN{ T{ f_{ p{T}l. Bo|d ze V=_{p{N{ Dze N}p}.  m{ Nztp N}b{.  Dze N}p}=b _{Qd{ AmQ{=, Am{ ze~r _{= Dze p}\{N{= _{ze ztm.

4. BN{ k{ zrl{=.  ze=W|j Dze _{l{|m k{p{n Ezrm{ x_}od}l.  @=_{N{ zem{= j}p{nd{= Dze m{ p{|w{oN p{= A Z H=\= Dze _{l{|m{ Ttp}m{.  A Dze tN{m=d{ _{m}_{ A k{p{n u}m{p{=_{p{l.  _{p{ T{Z_{d{= p{b=T{N{d. Hzeչ\_ Dze bQ{p{_{n f}m{=k{pd}l BN{ @o| p{w{o Dze _{l{|m zemQ} AQfl=b.  BN{ zem{ze Dze _{l{|m k{p{n T{Z zem{ofl tb{lQ{= N}N{fld}l.  ze=Z Aq{ p{b{nNp{n~t p{=b.  H=_{ Tb{=! Trm+ Dze N{nN{_} Tm ztmN ze=W|j+ x_}n T{p{\{ k{p{od}l.

5.  bq{ze AmN{ ~te b ztm{ u}c}m{^ zek}p{= IZ T{b}=. Dze p}f}m{= zek{_}cd{ zt=zem{ Q{_}cze_{= N=bN p{=b. Dze _{l{|mN otd{n f=b} p{=b. eb{p}\ N{Zm{ zemq{p{ m{zep{|~tfl=b. c{d{=_{\{ VZ p}f}m{= T~t m}ztn f}Z f}\ Nd{Qn T~t np{T~t Nd{Qw{ @p{N}n Vm{ze\}N n N{Q=b.  B=b{p{n nx{o|b zeVn p{d}c}m{= f}\fl c{d{p{=_{od{ b{w}m{n j}Q{ ze\{Z|N Au}m{= N{Q=b. zeVn Ab}l{= zek{p{n u}l{_{p=b.  zeVn i_{N{ eb{mN{= f}o=b.

zeq{ 93: Q}=c Q}m Nnl c}m{^o _}N{_{ IZ?

Vp}i: b pd{N{ eb{ _}N}m{= I ob{.  1920 no Q}=c m}l{ntp{o (b{_{ p{=\{o|n) zem{Zd{ Vm~ed{ze\{ @N{\{ N{ZN{ eb{mN{=, o, AN{Z T{n_ f}Z K=Z =\} iZ N{\} o b}mb{= Al{=N{ N{~e=T}l.  1898 o p{b}zto dd{ Q}=c ztZo KN{ nx{^pd{ _{nf}Q}_ T{q}d{.  p{ A _{m}_{ 1918 o Al{d{d{ cp{, Nl{ p}m+ m{_{ c{m=T N{\{_{ (N{al{p}m N{\l{d+ @=Z|m{)n_ T{q}d{.  A _{m}_{ Al{d{ b{ztnd{ KN{ ze=T{, KN{ u}c}m{^N{\{_}, _{n b{ ZenN{ zem_{= TztN{d}m{.  A _{m}_{ A Zel Q}=c ZeQ} ze~tbNN=b.  @l_ bq{=o eb{_{d{=, b{m{m{pd+ ~tQ{_{n T{~td{ _{m}_{ _}d{ @=_{p{m{N{ c{m=d{ b{ztn N{\} @d}l{p{, @N{p{p{ @ Al{d{ k}=T}\{.  Q}=c N{w{ f}m{N _}d{ T{~td{ ~t Q{_{nZ zeZ| zezt=b=T}\{.  p{d{= N{\} p{d{ T{Z zvb{l{b}m{N{pd{ bd} T{ztd D=Z|p{.  @l_ zeZ=T{Np{.  p{=b{N{ u}Qf_}p{.  p{d{N{ p{N{Zd{Z N{\} @~e=T{b{. Dexu}p{. KN{ ib{\{ N}, KN{ Q}=c N} @Z| zep{m=T{om{.  p}w{ N{\} p{d{o|Q Dexеt p}w{ ib{\{, Q}=c N}oN{flp}m{. p}w{d{ @p{_}m{ zem{zrn p{d{= @d{NoN{flp}w{p{.  bp{nN{p{= p{|d{p{n N{s}nd{, j}c{nd{ Q}c{nd{ _nQ=T{\}N p{d{ p{zv_{n p}w{d{ k}=T{oN{flp}w{p{.  @=b{p{nd Q}=c _}d{ c{m=T b{ztn u}c{ڹpd{=_{ N{b=zeTq}m{.  p{zt c}m{^ zelVd{= I mztd{b @=_{p{m{N b} Al{d{ f}Z=Tp}m{.  B=b{p{n Al{d{ bq{=o zem{p{ b{mb{n p{ztvd{_{d{ p}m=T{Q{Q}\{ N}b{.  N} Al{d{ p{_{\{ N}iZ @=_{m{=Q{ pb{d{d{ @cQ{=T{oN{fld}\{.  @=_{ p{|_{p ztp{|.

zeq{ 94: Q}=c pN{ f}n H=b{N{ zeT{N{=Z|m{?

Vp}i: izvq} Ap{ b{\{ _}Q}d{ f}n _}d{ zvm=T{\{= Bzr= oN{ N}p{T{.  ob} pN{ f}n @p{f}nN{d} N{\} ze~rN{m{pd{ @d k}p{=_dd} N}p{T{.  izvq} C N}m{^p inp=b N}p{T{. Ip{Z Q}=c Q}m{ Qm{x{zt ztk{n.  p}m l{p{ f}nd{= Ip{=Z p}w{ Ap{ f}n, Ap{ dl p{|_{p cQ} DzelQ=T}.  C l{p{ m{ze N{nd{o Q}=cQ}m Tl N{\} D=\ m}.  N}iZ ze~rN{m{ Am{= b{s} Al{d{ pN{ f}n ztN=Z D=\{p{T{.  ob} pb{\ ztn ed{ @ld} Al{d{ pN{ f}n _}Q{_{ D=\{p{T{.

zeq{ 95: Q}=c Q}m{ @=_{ Ombd{ Am{= H=b{N{ ztN{=Z|m{?

Vp}i:  Q}=cQ}m{ ztN{d Am{= Ombd{b @d @f}l{=o N=_{p{m{N{ V= oN{fob{.  N} B=b{o Q{~v=T{p{n~td{ zrl{= Ip{=Z m{ p{|p{n Am{ ztNp{\{= p{|d{ze\{ ztN{d Am} zt=_{nd{= Tl{p{n~tp{d{ze\{ _{ze ztmQ} @b N=_{p{m{N{ Ombd{b @p{_{=b.  ze p}m{ N{n l{|~eo+ ze=\{d{ NZ|, b}p{ ze=\{d{ d}~tN+ b}x{ m{N} d{om{.  T}o| p{=b _{p{ zemztm}no n=T TN{ m{N{ze ze=\{d d{Q{nQ{_}m{.  Q{d{=cQ}m N{zr= Ip{=Z Al{d{ @p{|d{n p}mN BZp{=Z Ombd{ m{N{m{N}n zgo|nd{ N}d{N{Q} _ Bd{=Z|m{.  A zt=b{m{=Q} A _T p}mN @ @=_{ Ombd{Q} _T{N{fp{T{.

zeq{:Qztp{x{^d{ Q{m @f}l{pZ?

Vp}i: k}m{_{ bq{=o p{Q{m p{|_{nQ} Qm{u}m{.  C p{p{m{ Qp{|_{, Q{=Q} p{|_{, k{p{|_{.  C p{p{m p{|_{nQ} Q{m=T{Z= H=b{N{=Z m{ p{d{zeb}_{n.  _{d{ ~ennN{ f}n B e=T{Z|p N}N{ Qp{ zeze=T{=o H=b{m ~ennN f}n Bzt=b.  d{b{n _{p{ Vo|n b}m} fo|nd{ u}m{p{=_{= T~t ze=Zd{=bu}l.  BN{ k{ c{ p{x{ zt=_{_{nd{ p{d{zt_{nd{ p{b T~t p{|d{p{\N Am} Bzt=b. Hd m{N}n c}d{= p{|d{p{\N n=T{Z|N k{p Ac}m{=. @=b{p{n Z k}m{l{n Am}cu}m{.  A N}m{^=Q} k}m{l{n Qp{c{d{ zt~v=T{m{.  @l_ N}o|=_{m}d{ Qp{d{ ze=T{Z|=, Qm{=T{Z= p{|pq}m{. @b f=b{p{n~td{ u}d{= ztp{|V=o @b Nol=b. @=b{p{n Qp{|_{d{ Qm{=T}nd{ KN{ Db{p{= il{nbm=b.  Qp{d{, Qzt=_{ p{b f=b=T}nd Aq{l{=_d C Db{p{= pb{o=b.  ~v=b{p{n Qp{|d{= d{\{= f}ze=Q} k}u}m{.  @l_ l{med{, p{~tp{n Qp{|d{= =Z|m{.  N}iZ Qp{d{ T{=ze\{= f}ze= @d p{d{ AT}m} Np{n= p{_{ zem{pd{ rc{=Q}d H=T{N{\{b{.  @b bq{ AmN{ p{p{ztN{ f}^}c}m{= N}iZ p{d{ zem{n b}N p{_{zem{pd{ ze_{_{d{ @d{zt=c}=T}m{.  @=b{p{n zezt_{ N}n=o KN{ zt=zRZ_{ Db{p{= bq{ p}ze=Q} m{zebb{Np{n~tp{=b.  W| @=_{m}_{d{ ponp{n~t p{=b.  W| @m{= TztNp{\}N W| p{dk}p}nd{ B_{m{n @m{= TztN{ p{=T{\}N C Db{p{= Db==b.

zeq{ 97: Q ztp{x{^ zt ztk{n Ap{ f}nd{, Ap{ dl p{|_{p cQ} H=b{N{ DzelQu}m{?

Vp}i: d}N{\} Bb ztl{N{m{=Q}d D=b.  Bb Aq{m{= N{Q=T zt=Q{_.  N}b}?  KN{ pzed{ Qp{d{, Q zt=_{ ze~rQ} p{b f=b=zeTl{|nd{ zt=N{n= Q{np}m{ Ap{ b{\{n d}l{pd{ zvN{d{ zvm=T{\{= =_{ N}b}? Ap{ f}nd{ zemQ} b{\}nN p{beZ Ap{ f}nd{, Ap{ dl zemQ} zem_{еt p}m Aq{l{= @m{= TztNp{T{. Bze\{ Qzt=_{ N} f}\{Np{n~td{ @p{ztm{= Bb p{m{Nze\{ od{=_{Q} zt=f}zep=b.  @=b{p{n b{\{nd{ @ c}o| u}N m{x=T}.  BZp{n l{b{ N}n=o @\{ @ze oN{=\} Hd Ap{nd{, Hb{nd{ zv_{p{|m{\{p N}N{=\} ze m| 30,000 o+ Ap{ b{\{nd{ @ zeZd{ pb{Z md{d Zm p}w{ N~tpl{\{= u}Q=T}m{.  Ip{=Z A b{\{nd{ _{f}ne u}N{\{= AmN{=Q} H=_ d{zrb}l{N{= N}iZ BZ| m{l=T}m{.  izv zew{l{=Q} zel{_}n T~t zeb}nQm b}N} Ap{b{\{d{ T{=zeN{=\} Tl{Z=o _{n f}^= _N{N{ p{=b.  BN{ zeb}nQ{ mn Q{\T}l A b{\{nd{ m_{ b{Q{m{ d{= _{d{ u=_{ u_{o|Q} o|N pw{p{T{.  Qm{x{^ zrl{=o Dd{ Qze f}c}d} Q{~v=T}.  Qzt=_{ @ld{ N\n, Hb{n k{ b{d{_}l.  p{p{u}l{|N Ac}m{p{p{_}l.  Ap{ f}n_ q{p{o=b{mN f}n Nm{_{ m{_{=b.  @=b{N Qp{d{ N{m{^ N}p{p{d}m{ N{p{n. u}c{_}N ze_{_{N{ @b zeN{.  W| l{|p{_{ Qp{d{ f~r=T}.  N}f}\{Np}.

zeq{ 98: k}m{_{ bl{ W|l{ k}zr Ib D=\}n m{~e=T}m{?

Vp}i: Bb Bbp{m{N m{l{p=b.  p{d{ W|l{ k}zr ~v=b{u}, @b ~v=b, Dm{n ztq{ k}zr.  ze KN{m{ b dm{Np}.  pb{Z N N{n Hb{m{N}p{T{.  ~v=b Ip HN{p{ zt=ztN{m{^= f=b{_{d{b.  BN{ Dm{ Hp zeml{d{N{m{^p{, @m{N{m{^p{ f=b{_{d{b.  C c{=Q} Vm{Q{\{p{=Z k}rl{=Q} ~v=b{p{nN{ p{~tp{nN{ p{c{ H\{= HN{p{p{_{d{b{d{Z.  A c{=Q} N}N{=\} C k}s} zep}n m=\{ ~v=b{u} m{ze=Q} INN{_{= N}p}.

zeq{ 99: n=T{Q=\_{d} ztp{n=Q} m{=T{Z|N N}=Qzt zek{_}n H=b{N{ T{m{n ztNp{Z= ob{?

Vp}i: B=N} C zek{_}n N{b{Z ze\{dob{.  p}w{ pZ pb{Z _{p{d{ _}p{ _nztNp}.  _{m{p}_{ zebn=Q} zek{_{ f}nd{ @d Q{m} @cm~v=T}.  N{w DfQ=T} VQ{_{Q}, N}=Q*t zek{_{=o p{=_{n zt_{Q} B_{m{nN{d} lQ{ p{m{d{o @l D=\{p{T{. @l_ p}m N=b+ ze Tl{p{n~td{ @cN}m{n, zemf}nd{ m{~v=T{p{n~td{ p}m{ p{ Bbp{m{N{Z p}m N{b}! @ N{w{o Am_md{ A f}_{ @d{k{p{q{nm N{b}.  i Tl{\{= HZ|d p}mNd}w{Q} _~td{ b.  HZp{=Z p{=b{ W|Q{_{nN{ HZp{=Z p{=b{ W|Q{_{n ztNp}o p}w{N{ pd{o eZd{ b{.  d{ZN d{m{ f}w{ p{=_{pd{ zemf}nd{N{ pZ pb{Z zrm{_{ m{=_{m{ T_{d{ @l D=\ @ Ip{|_{= zt~v=T{ p{= A q}Od{ m{~v=T{\{=.  A _{m}_{ zt=zR=o zem{nQ}, eb{ p{d{zrnQ} TzeN{d p}m_ zt~v_{=Q} pztn\{=.  @Z|d @ zem{nQ} @zebzrd}m=d{ p}mQ} oN{= po= T{e zep{m{d{ N{np}w{d{, @c{p{nd{ b{Q{m{N{ Tm{p{N{fp{\{=, p}w{_ N{\Q} D=\{N{fp{\{=, p}w{d{ B=ZN m}p{N{fp{\{=, _}p{ p}w{_ N{l{N{fp{\{= @d oN}N _tZQ} p{p{zvm=T}. p}w{ T{Z dnNd{ p}_}p{m{^= p{=b{Q} m{n=Q} D=\}.  I p{= zrl{=o, zek{_{ zem{=Q} Q} @zep}b{opd} il{nbm_ @ s}m{^=Q} @nNp{.  Qm{=_{n N=\{=_{nQ} Tl{\{= Vm{Q{p{T{ N} @ztn I @c}m{= oN{=\} p{|_{= il{ZN{ fN{p{ C zeN}m{.  fQ{ p{|_{p N}b{ @ze\{ze\{ ze N{\} N{d{ze\ b}N} C p{p{m{=o V= _np{T{.  _{d{p N}b{ b} T{Z Q{= N{\} Im{\ D=\{p{T{ @zeZN.  BZp{=Z uN{=\{ p}c{n zeio zem~t_{nd{ p{p{ѣtN{_{=Q}d m{=T{p{n~t D=Z=b.  zeVno N{\} @ zeZ|, @_  N{p{N{lp}m zeZ| p{pd{ @ztzv= zeN{Z=T b{N{a{= N}p}.  _{m{T{ zeVnd{ iZ zek{_{= N{\} D=Z=b. p}w{ @m{_{ HZp{=Zb @Zp{=Z f}nd{d p}m{ f=b{_}m{.  

zeq{ 100: N}=Qzt p{=p{m}ne @Vp{|lr, @b{ze N{ Ipd} Dd}l{|? 

Vp}i: BzeZ Im}Zd{ iZ f}m{p=Zm jm{ c{ f}=l{ N}=Qzt zek{_}nd{ l{==T}. ob} N{zt= ztp{d{l{ zem{T}.  @l_ b{m{b{zrp{q}_{ pb{Z b{q{no N N{s}n Hb{md}l ztk{nN{.  @Z _{m}_{ zem{p=Zm jm{o p{Q{m{ p=im{ N=b{ zek{_{=o Tm}m{.  BN{ p}w{N A l{=_{^, p}w{ p{c{d A ztp{d{l{p{ @p{ztm{pd}l.  m{Z+ N}=Q ztp{|pq{= d}Z d{= N}=Q*t ۱e~t\Zd{, KN{ Vd{m{o+ tN{Zm C f}m{p=Zm jm{N{ Tm{\{= VmQ=b.  @l_ Cp} b}N} (21.1.47) p}m zrl{|no _{nb{m{\}N p}mN m oN{fl=b.  BN{ H=_ Nzrp{p{m{pd{ zem{px{^, l{=_{^, bq{ mq{= zrl{|n I= zeZ=T{N{=Z|m{.

zeq{ 101: @=_{m{b{= @=Z IZ?

Vp}i: Q{b Nzt= m=\{ ze_{m p{m}n _}p{ pm{pm{Q} in zem{T p{N{_{nNzt= p}m @m{_}d{m{_{nd{ Db}Zzt fm}\{Z| @=_{m{b{= @=Z|m{.  ob} m=\{ _}N{ zt=zeb}l{ p{m}n p{c{ ob} m=\{ p{_{ p{m}n p{c{ p}w{ pm{ pm{ m}VNl{|b{m}n, N}m{N{p{|n nxztd{ze\{ p}w{ d{\{p{ zt=k{=T fm}Z|n N{\} @=_{m{b}n N=bN p{zt.  k}m{_{ bq{=o Bze\{ Vm{Q{_{d{ p{N{ bm{d}n, c N{nn N{\} @=_{m{b}n N=b{d Vp{N{Z.  ~v=b{ p{~tp{n p{m}n p{c{ ob} KNN{ zt=b{m{=o p{~tp{n, ~tN{n p{c{ Hzeչ\d} H=_ @m{b{Q} ~v=b{p{nN{ ~tN{n p{c{ bm{d{ zem_{ @=_{*v N{nn N{\} ANp{op.  

_}.N{. C zeq{N{ Hze\ C AQ{ztN{ p{=b ztp{|c}d{= Tze\{= VmQ=b. A _{m}_{ k}m{_{ bq{p{=_{Z| p{_{N{nn ~v=u} zem_{ zt=zRm{^n TnmQ}l.  pn zt=Oo ~v=b{p{nd{ p{~tp{n N{\{_m}m{. bN zeN}m{=Q}  ~v=b{p{n N{\} p{~tp{nd{ pn zt=Oo zv_{p{|m}m{.  C c{=Q} pb{od{ zeQ{, zeN}mT{ _{m{ j=Q}n p=Zd f}N=b.  @N{\{ p{~tp{n @cN{ zt=P|N{n (d{p{P|o 18 nx{n p{~tp{n, 4 nx{np{=b ~v=b{p{n p{|_{p Dd}m{) @N{\{ p{~tp{n ~v=b{p{ne zeQ{iZ zeN}m{ bm{d}N zed{N{d}m{.  b ze T{m}_{N{ zg_}n md{, l{.e.od{ N=_{p{m{N{ TnmQ}l. C c{=Q} @_{=_{ b{m{b{zrN{m{pd{ zem^}p{|n zt=k{=T}l.  Bb m}jl @=_{m{b} p{=b{Q} _{n~e=zeWztd{bpd{~e==b. C b}m{^ N{nn Bze\ p}m=T{oN{f_ m}jl s}b{ N{m{ zem{p{u}d}nN{ @ d}=b @p{_}lp - bp{= m{x=T{ Q}N{.