తెలుగు పత్రికలు తెప్పించుకోండి


Shipping Destination Country (All Rates below include S&H charges assuming US Shipping destinations. For non-US destinations, please write your country so we can quote appropriate rates.)
చందమామ (12 Issues)
సంవత్సర చందా (Incl. S&H):US $18
Chandamama Telugu
బుజ్జాయి (12 Issues)
సంవత్సర చందా (Incl. S&H):US $15
విస్డం (12 Issues)
సంవత్సర చందా (Incl. S&H):US $15
పత్రిక (సాహిత్య పత్రిక ) (12 సంచికలు )
సంవత్సర చందా (Incl. S&H):US $35
మిసిమి సాహిత్య పత్రిక (12 సంచికలు)
సంవత్సర చందా (Incl. S&H):US $18
రచన (12 సంచికలు )
సంవత్సర చందా (Incl. S&H):US $45
ఋషి పీఠం - భక్తి పత్రిక (12 సంచికలు )
సంవత్సర చందా (Incl. S&H):US $25
భక్తి - పత్రిక (12 సంచికలు )
Annual Subscription Rate (Incl. S&H):US $35
ఆంధ్ర భూమి వార పత్రిక (Annual Subscription)
Annual Subscription Rate (Incl. S&H):US $115
ఆంధ్ర భూమి మాస పత్రిక (12 Issues)
Annual Subscription Rate (Incl. S&H):US $40
స్వాతి మాస పత్రిక (12 Issues)
Annual Subscription Rate (Incl. S&H):US $35
స్వాతి వార పత్రిక (Annual Subscription)
Annual Subscription Rate (Incl. S&H):US $115
ఇండియాటుడే (తెలుగు)
Annual Subscription Rate (Incl. S&H):US $75

Preferred Email ID for correspondence

Shipping Address

Destination Country

Comments