Typeset by Sri Parigi Mahendra Kumar and Smt. Kamaraju Subhadra
Date: 10-Oct-2001

       యెంకి పాటలు

     1. ముద్దుల నా యెంకి
 
  గుండె గొంతుకలోన కొట్లాడుతాదీ
   కూకుండనీదురా కూసింతసేపు !
  ...............................

   నాకాసి సూస్తాది నవ్వు నవ్విస్తాది,
   యెల్లి మాటాడిస్తె యిసిరి కొడతాదీ !
  గుండె గొంతుకలోన కొట్లాడుతాదీ
  ...............................

   కన్ను గిలికిస్తాది నన్ను బులిపిస్తాది,
   దగ్గరస కూకుంటె అగ్గి సూస్తాదీ !
  గుండె గొంతుకలోన కొట్లాడుతాదీ
  ...............................

   యీడుండమంటాది యిలు దూరి పోతాది,
   యిసిగించి యిసిగించి వుసురోసుకుందీ !
  గుండె గొంతుకలోన కొట్లాడుతాదీ
  ...............................

   మందొ మాకో యెట్టి మరిగించినాదీ,
   పల్లకుందామంటె పాణమాగదురా !
  గుండె గొంతుకలోన కొట్లాడుతాదీ 

  ...............................

        2.వొనలచ్చిమి
 

  జాము రేతిరి యేళ జడుపు గిడుపూ మాని
  సెట్టు పుట్టా దాటి సేనులో నేనుంటె
             మెల్లంగ వస్తాది నా యెంకీ !
             సల్లంగ వస్తాది నా యెంకీ !
 
  పచ్చన్ని సేలోకి పండు యెన్నెల్లోన
  నీలి సీరాగట్టి నీటుగొస్తావుంటె
             వొయ్యారమొలికించు నా యెంకీ !
             వొనలచ్చి మనిపించు నా యెంకీ !

  యెంకి వస్తాదాని యెదురూగ నేబోయి
  గట్టుమీదా దాని కంటి కాపడగానె
             కాలు కదపాలేదు నా యెంకీ !
             కరిగి నీరౌతాది నా యెంకీ !

  మాటలన్నీ సెప్పి మంచెకిందా కెల్లి
  గోనెపట్టా యేసి గొంగడీ పైనేసి
             కూలాసగుంటాది నా యెంకీ !
             కులుకు సూపెడతాది నా యెంకీ !

  యేతా మెత్తేకాడ యెదురూగ కూకుండి
  మల్లీ యెప్పటల్లె తెల్లారబోతుంటె
             సెందురుణ్ణీ తిట్టు నా యెంకీ !
             సూరియుణ్ణీ తిట్టు నా యెంకీ !

      3. యెంకి ముచ్చట్లు


   యెన్నాని సెప్పేది యెంకి ముచ్చట్లు
   యేటి సెప్పేది నా యెంకి ముచ్చట్లు ?

         దొడ్డి తోవ కళ్ళె తొంగి సూడంగానె
         'తోటకాడే వుండు తొరగొస్త' నంటాది !

  యెన్నాని సెప్పేది.........

         యెంకి రాలేదాని యేటొ సూత్తావుంటె
         యెనకాలగా వచ్చి 'యెవురు వో'రంటాది !

  యెన్నాని సెప్పేది.......

         'సిట్టీ సేబా'సాని నిట్టూరమేత్తుంటె
         మాటా యినబడనట్టు మరియేటొ సెపుతాది !

  యెన్నాని సెప్పేది.......

         'కోడి గూసేసరికి కొంపకెల్లాలి, నీ
         కోసరమె సెపుతాను కోపమొ'ద్దంటాది !

  యెన్నాని సెప్పేది.....

         'యెంత సేపున్నాను యిడిసి పెట్టాలేవు
         తగువోళ్ళలో మనకి తలవొంపు'లంటాది !

  యెన్నాని సెప్పేది.....

  యెనకెనక సూత్తానె యెల్లుతావుంటాది,
  యెన్నాని సెప్పేది యెంకి ముచ్చట్లు
  యేటి సెప్పేది నా యెంకి ముచ్చట్లు ?

    4.యెంకితో తిరపతి

   యెంకీ, నాతోటీ రాయే !
          మన
          యెంకటేశరుణ్ణి యెల్లీ సూసొద్దాము !


     25. పంటసేలకే పయనం

   యీయేపు నోయావు ఆయేపు నోయావు
   జోడావులకు నడుమ నాయెంకి,
                   యీడు
         జోడుగా నిలుసుండె నాయెంకి,
                    ఆట
         లాడతా కలిసుంటె నాయెంకి,
                   నన్నె
         సూడు మన్నట్టుండు నాయెంకి !

  ఈయేపు నోయేరు ఆయేపు నోయేరు
  యేళ్ళ రెంటికి నడుమ నాయెంకి
                   తలను
         పాలకడవెత్తుకొని నాయెంకి,
                   సేత
         పూలు పుణుకుకొంట నాయెంకి,
                   పూల
         బూరవోయిస్తానె నాయెంకి,
                   నన్నె
         పోలుండుమంటాది నాయెంకి !
   ఈకాడ నోకొండ ఆకాడ నోకొండ
   కొండాకోనల నడుమ నాయెంకి,
                   పాల
         కుండ దించుకోని నాయెంకి,
                   గుడికి
         దండ మెడతావుంటె నాయెంకి,
                   సూడ
         రెండే కళ్ళనిపించు నాయెంకి !

   ఈసాయ నోసేను ఆసాయనో సేను
   సేలరెంటికి నడుమ నాయెంకి,
                    పాలు
         పూలు నా కందిచ్చి నాయెంకి,
                    'సొమ్ము
         లేల మన'కంటాది నాయెంకి,
                    గుండె 
         జాలి పుట్టిస్తాది నాయెంకి !

    26. సాటేలా ?
  
   సాటేలా ? నీకు మాటేలా ? సిన్నతనమేలా ? సిగ్గేలా ?

       ఆ సీమ యీ సీమ
       అందరందాలు
       తిన్నంగ నినుసూసె
       దిద్దుకుంటారు !
              
           సాటేలా ? నీకు మాటేలా ?......

       ముందు మన పాపణ్ణి
       కింద దిగనీరు,
       యెంకి కో వంటారు
       యెత్తుకుంటారు !


    3.అణకువ

   ఎంతెంత దూరాన
   ఎందరిలొ నే నున్న-

     సూటిగా నావెనుక చూసె నా యెంకి
     చురికి నేతనవైపు తిరుగవలసినదే !

   ఏటవల నేబోయి
   యిల్లుచేరని రేయి-

     ఏటదీపము పళ్ళ నిడినదా యెంకి
     వెలుగులో నేనచట మొలవవలసినదే !

   కథ నడుమ మాజోడు
   నిదుర దోగిన నాడు-

     కథ కొస తళుకుగోరి కల గనెన యెంకి
     కలను నే జొరి కథలు తెలుపవలసినదే !

    31.ముసుముసులు

   ఎంకి జలకపు పలుకు లెచట నిడుకొందు ?
   ఎంతదాచిన చెణుకు లెగురు నిందందు !

     మడుగున జలకమాడ
     మానీడ లలలపై
     గోరంత మా నటన
     కొండంత జేసెనట !    ఎంకి జలకపు....

     నీలపై మా రహ
     స్యాలగొని తీరతీ
     రాల పరుగిడి, మమ్ము,
     గాలె యెగతాళియట !   ఎంకి జలకపు....

     మెరుపు మేఘుల మించు
     సరసులను మముగాంచి
     ఆకసమెవులికి మడు
     గడుగున పడినదంట !   ఎంకి జలకపు....

     రతనాల వేదికను
     రవల చాందిని కింద
     ముత్తెపు తలంబ్రాలు
     ముసిముసుల పెళ్ళంట !   ఎంకి జలకపు...

    32.దీపసుందరి

    దీపసుందరి తోటి సాపత్యమా నాకు
    దీప సుకుమారి దరిదాపు చనగలనా ?

       రంగుకోక ధరించి
       రాజురాక తపించు
       నీడలను తెలివి విడ
       నాడి కననుంకించు !   దీపసుందరి....

       రెప్పవాల్పక మింట
       లెక్కించు చుక్కలను
       అలికిడికి వులికిపడు
       నలుదెసల విరగబడు !  దీపసుందరి...

       నిలువంత చెవిజేసి
       పిలుపువిన నోరగిలు
       కటి బిగించును శిరసు
       కానిలెమ్మని విసురు !   దీపసుందరి...

       కెవ్వుమని కిందబడు
       నవ్వు నాలుక సాచు
       'రాజా'యనుచు నెగిరి
       'రారా' యనుచు కునుకు !  దీపసుందరి...

       వేదన సుఖానమను
       వెలుగుచు శుభాన చను !  దీపసుందరి....

     33.జాలి

    రాలురేలును పూలె జాలి నొలికెడురా ?
    వేలుపే నీకంటె చాల సులభుడురా !

      నా యలికిడి నేనె
      రేయి కొండలనడల
      శిఖర శిఖరమ్ము నీ
      ముఖమె చూపునురా !   రాలు రేలును...

      ఒక్కననె మళ్ళగని
      చుక్కల మొయిళ్ళగొని
      నీ కళ్ళె నీ నిలువె
      నింగి రాయునురా !    రాలు రేలును...

      పూలతలె నా వెతల
      పోలిచి మెలికెలారి
      వొళ్ళు ఝల్లన నిన్నె
      కళ్ళ గట్టునురా !    రాలు రేలును....

      ఏమియడుగకె గుడిని
      సామికడ నే నిలిచి
      హారతీయగ వెలిగె
      మూర్తి నీదేరా !!   రాలు రేలును...

      వుసురుల పసలు చెల్లి
      ఒంటినై యుంటగని !  రాలు రేలును...

     34.మరపు

    ఏటికోయి మనచెలిమి-నీట చిత్తరవుల కలిమి ?
    కలయె తెలుపు మనమనసుల కలయికల నిజానిజాల !

        అలక నలసి నేను కునుక
        తెలివిని నను నీవు చెనక-
        కనకె నీ సరాగసరణి
        కల రెక్కల పరతుదివిని !   ఏటికోయి....

        కనులుకునుక బొమలుకులుకు
        నని నను తనివారక నెదు
        యెరుగవింత కలలోనా
        మరుగుమరులు తిరుగుతెరలు !   ఏటికోయి....

        నీ యెద వూయల లీయెడ
        పోయెద కల పలుపోకల-
        కలలో కలగందు నొకట
        తెలివి నిదుర లచట నచట !   ఏటికోయి....

        యీ నందనమును నిను నను
        ఆనంద సుఖమున మరతు !
        కలలో నను చూతువేమొ
        కత్తికెరను జేతువేమొ !     ఏటికోయి....


      35.జయభేరి
      -------------

    కళలీను వనమె వెల-తెలలేల నోయీ ?
    వనలక్ష్మి కనగాచు-కొను దినములేమో !

    వుండుండి పూలటుల-వులికె నేమోయీ ?
    కడుపులో పాప చ-క్కలిగింతలేమో !

    చిలుక పావురము లటు-చిందులేలోయీ ?
    ఆప్తమిత్రుని రాక కాత్రమో యేమో !

    వురుములు మెరుపులాయె-దరికి రావోయీ ?
    జయభేరితో వెలుగె దయసేయునేమో !

       36.శివ శివా

   తనివితీరలేదే ఆ తరుణ మాగిపోదే !
   కార్తిక దీపాల గంగకలలె కందునే పదేపదే !

      తలకిందుతపసున కాశి
      నిలిచె గంగనను నీ పగ !
      శంకరుడె యెరుగడింత
      సావాసమ్మను నీ వగ !  తనివి...

      నీలను మన వేలు వేలు
      కీలింపగ వెదకు సుకము !
      ననుతాకిన అలయె నిన్ను
      పెనగొన నీ పులక తళుకు ! తనివి...

      నీ కరముల వెలుగు గంగ
      నా శిరమునె అభిషేకము !
      'శివశివా' యనన్గ ప్రజలు
      సిగ్గున మునిగెడు నీ భ్రమ !  తనివి...

      ఉదయమె నా దోయిలి నీ
      వుదక ధారలుంచు రక్తి
      బిందు బిందు కోటి
      సూర్యబింబము లొలికించు శక్తి !  తనివి...

    37.బరిణె

   కలవారిగని అలంకారాలు గొనుట
   పులి బోలదలచి వాతలనింపుకొనుటె !

     ఘనులు తమ సకియలను
     మణులతో కైసేయ
     ఆకులలములె యెంకి
     కాయె నాయిడుసరులు !  కలవారి...

     ఆకుల కులపుసరులె
     వేకనులలో కదిలె
     మెప్పునమెరిసె కనులు
     నిప్పులగురిసె మణులు !  కలవారి....

     పనితనమనగ సఖులు
     పసలేదనగ ఘనులు
     పలువాయి సమరాల
     నలిగె నాకుల సరులె !  కలవారి...
     
     వెలవోని మా సరులు
     నిలువనీడనొసన్గి
     స్వంతమటు దాచెనొక
     వలపు పలుకుల బరిణె !  కలవారి....

     ననుగూడ నటె దాచు
     మని పొగిలె నా యెంకి !  కలవారి....

    38.యెంకితనము

    ఆ చిత్రముకు మెరుగు నీ చక్కదనమే !
    యీ చిత్తమునకు వెలుగు నీ యెంకితనమే !

       కొమ్మనొక చేయూని
       గోవునొక చేయాని
       వేళ్ళు కదిపితివా, నె
       మళ్ళజత దిగియాడ !   ఆ చిత్ర...

       చిలుక, పావురము, నీ
       చే వ్రాల చెంపగొని
       అంత ననుగని, వింత,
       వంత, మీ మువురెగుర !  ఆ చిత్ర...

       కోడె, పసిలేడి, నడి
       కోన నిను పసిగట్టి
       'నేను, నే'నని యురికి
       నినుతాకి కనుమూయ !   ఆ చిత్ర...

       యేట కనుచాటొసగ
       తోట నీడల తెరలు
       నాటి వెన్నెలనావ
       నా,నీ, మరువ నీవ !   ఆ చిత్ర...

    39.చిలుక పలుకు

   ఎకసకె మెవరికి తెలుసు ?
   ఎంకిచిలుక మనుసు గడుసు !   ఎకసకె...

     'పేరంటము పిలిచి తోట
     చూరవిడుతె' యని నేనన-
     చిలుకను పురికొలిపి నన్ను
     'బలిరాజా'యనిపించిన   ఎకసకె...

     గాయపడిన లేగకు నే
     సాయమిడకె సాగిపోవ-
     చిలుకను వుసికొలిపి నన్ను
     'శిబిరాజా' యనిపించిన   ఎకసకె...

     కలలో తన సెలవులేకె
     కానలబడి పోతినేమొ-
     మెలకువగని చిలుక బిలిచి
     'నలరాజా' యనిపించిన   ఎకసకె....

     పూలను గద్దియ నమరించి
     పూలకిరీటము కూరిచి
     'రాజా' యన తానెకోరు
     'రాణీ'తన మనుకొంటిని !  ఎకసకె...

   ఎగతాళియు ఎంతో సొగసు
   ఎంకి చిలుక మనుసె మనుసు !    ఎకసకె...

    4.చెర

   కరములు సిరులు పరుల కారింపనా ?
                     ఎంకి
   కనులెత్తెనా రాజు గతులెరుగునా ?

      'నారాజు కగుశయ్య
      రేరాజు చేరె'నని
      శయ్య సదురును యెంకి
      చంద్రుగని కనులార్చు !   కరములు సిరులు....

      పానుపున మాజోటి
      పవళింపు భావించు
      వెచ్చవెచ్చని పాన్పు
      వే విధుల లాలించు !    కరములు సిరులు....

      తనను వెన్నెల సోక
      తప్పువలె కోపించు
      'రాజుపస గనురాజు
      రాడ ?' యని తలయూచు ! కరములు సిరులు...

      నేరాక తనుతరలు
      నా రాక గని మరలు
      కళ్ళలో చందురుని
      కైదుగొని నిదురించు !   కరములు సిరులు....

    దూరాల దొర,పై నిగారాల రాజు కీ
    కరములు సిరులు పరుల గారింపనా
                     ఎంకి
    కనులెత్తెనా రాజె గతులెరుగునా ?

     41.రేవెలుగు

   ఎవరైన యెపుడైన యేవాడనైన
   యింత జాలి గనెర యెంకి చిత్రాలు ?

   మొయిలు జొరె చంద్రుడని
   భయపు మిష నా యెంకి
   పూసెజ్జ నాపజ్జ
   పోగుపడ-ఆరటము !  ఎవరైన యెపుడైన...

   మబ్బు వెలువడు చంద
   మామ గని, తన చీర
   చెరగు మాటిడి నన్ను
   జీరు సిగ్గరితనము !  ఎవరైన యెపుడైన....

   'కళ్ళ ములుకులు దించె
   కంఠపాశము లేసె
   కిరణాలు నువులేని
   తరి' యనెడు-ఆకులము ! ఎవరైన యెపుడైన...

   'దృష్టి'తొలగగ తనను
   తిలకముగ నేగొనిన
   నెలవంక నా రాజు
   తులయె యను-అతిశయము ! ఎవరైన యెపుడైన...

   రేవెలుగు గీవెలుగు
   నా వెనుకె యనుమతము !  ఎవరైన యెపుడైన...

    42.ఉయ్యాల

   ఎంకి వూగెను కొమ్మ వుయ్యాలా ! చంద్ర
   వంక వూగెను బొమ్మవుయ్యాలా !

     ఏటిపైకొమ్మ నూ
     యెల యెంకి అమరించె
     నీట బొమ్మవుయ్యాల
     నెలవంక వెలయించె    ..ఎంకి...

     ఎంకి వన్నెలచీర
     నెగిరె వెన్నెల పూలు
     ఎండుటాకుల గొలుసు
     వెండితీగలు చేరె !    ...ఎంకి...

     సికపూలు, ముంగురులు
     చిరుమువల మొలనూలు
     ఒకచే సదురుకొనుచు
     ఒయ్యారమే వూగె !     ...ఎంకి....

     తీగల నడుమ నూగె
     దీపమై, తిలకమై,
     పీఠమై-ఎంకికి-కి
     రీటమై,నెలవంక !   ..ఎంకి....

     మున్నీటి యాజోడె
     ఆనాటి కీనాడు !    ...ఎంకి....

   43.తపస్సు

   "సాగరుని సల్లాపమా అల
   చందురుని యుల్లాసమా సిక
   తాతలాల విలాసమా
   ఆ పగిది బంధించు నీ కనుపాప నెయ్యది తాపసీ ?"

   "కలదు నా పాలకుని కంటను
   కడలి, కల దీ చందమామయు
   అలల తలపై నాట్యమాడుదు
   రచట దంపతు లెవ్వరో ?

   ఆట కలరును సాగరుండును
   అలల ననుకూలముగ నడుపును,
   దంపతులు నింపుదు రతని రత
   నంపు కాంతుల కాన్కలన్ !

   బాలభక్తులవలె, నిలింపుల
   లీల, శంపాలతికయన,గో
   పాలు దరహాసాంచలమువలె
   నటన సలిపిరి చిటుకలో !

   ఆటలాడెడు నా సురూపమె
   కోటి గుణితంబయ్యె త్రుటిలో
   పాలకుడు తనుమరచి పరవశులీల
   కన్నులు మూయగన్ !

   సాగరుని సల్లాపమేలా
   చందురుని యుల్లాసమేలా
   సైకతంపు విలాసమేలా
   లోకమిక నేలా ?"