దృశ్య కావ్యములు౧ సురభి నాటకము లోని ఒక సన్నివేశము
1 surabhi drama - scene from krishna leelalu

౨ సురభి నాటకము లో కంస వధ సన్నివేశము
2 surabhi drama - kamsa vadha scene from krishna leelalu

౨ నల్లకుంట లో హరి కథ
2 hari katha in nallakunta

* * *